Tên cơ quan, đơn vị: Hiệp hội Du lịch (Khối lữ hành): Mô hình thí điểm theo Quyết định 3486/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý lữ hành đón khách Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ của tỉnh Quảng Ninh. UBND tỉnh đã có thông báo công nhận 28 đơn vị lữ hành được đón khách Trung quốc qua cửa khấu Móng Cái, nhưng thực tế trong số 28 doanh nghiệp phần lớn chấp hành đúng Quy chế thì đón được ít khách còn chủ yếu là các đơn vị ngoài danh sách đón số lượng lớn và thao túng thị trường. Đề nghị tỉnh có biện pháp quản lý lữ hành theo QĐ 3486/2015.

Tên cơ quan, đơn vị: Hiệp hội Du lịch (Khối lữ hành): Về việc đón khách Trung Quốc sang tham quan thành phố Móng Cái trong ngày, theo QĐ số 5016/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND thành phố Móng Cái; Đến nay đã hết thời hạn thí điểm (31/12/2016). Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Móng Cái tổng kết mô hình thí điếm và bổ sung các doanh nghiệp tham gia đón khách trong ngày trong quí II/ 2017.

Tên cơ quan, đơn vị: HTX Phúc An (Móng Cái): Tạo dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm mở rộng;Hỗ trợ HTX áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến. Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, mang tầm cỡ. HTX Phúc An đề xuất Cơ quan Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi để HTX Phúc An sớm hoàn thành chiến lược mục tiêu đã đề ra.

Tên cơ quan đơn vị: HTX Phúc An (Móng Cái): Hỗ trợ kinh phí, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của HTX (đất có sẵn của HTX).

Tên cơ quan đơn vị: HTX Phúc An (Móng Cái): Hỗ trợ HTX tham gia chuỗi sản phẩm OCOP, hỗ trợ xây dựng gian hàng OCOP của đơn vị tại địa phương.